مدارك لازم جهت ثبت نام در کلاس‌ها:

۱- چهار قطعه عكس ۴×۳
(پشت‌نویسی: نام، نام‌خانوادگی، شمارۀ ملی، مکان فعالیت)
۲- يك عدد فتوكپي شناسنامه
۳- يك عدد فتوكپي کارت ملی
۴- یک عدد فتوکپی مدرک نشان‌دهندة گروه خونی
۵- یک عدد فتوکپی کارت بيمة یک‌سالۀ ورزشی
(دریافت: از طریق درگاه اینترنتی فدراسيون پزشكي ورزشي)
۶- فرم تكميل‌شدة ثبت نام هنرجو
۷- فیش واریزی مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ريال بابت تشكيل پرونده
(پشت‌نویسی: نام، نام‌خانوادگی، مکان فعالیت، موضوع)
۸- فیش واریزی مبلغ               ريال بابت شهرية ماهانه
(پشت‌نویسی: نام، نام‌خانوادگی، مکان فعالیت، موضوع)
۹- فیش واریزی مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ ريال بابت حق عضویت فدراسیون، به حساب سیبای بانک ملی، شعبۀ پیام انقلاب اسلامی، به شمارۀ ۰۱۰۵۹۷۰۱۰۵۰۰۹، به نام فدراسیون ورزش‌های رزمی
(پشت‌نویسی: نام، نام‌خانوادگی، مکان فعالیت، موضوع)

تهية لوازم مورد نياز:

در ارتباط با تهية لباس، ساك، سلاح و هرگونه وسيلۀ مورد نياز حتماً هماهنگي‌هاي لازم با مربي يا ارشد كلاس صورت پذيرد.

 

تذكرات مهم:

1- کلیۀ مبالغ به‌جز حق عضویت فدراسیون که در شعب بانک ملی قابل پرداخت است، می‌بایست به حساب مؤسسة فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو ایرانیان نزد بانك ملت شعبة خیابان ایران، به شمارة حساب ۴۷۶۷۲۴۷۴/۲۱ یا به شمارة کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۹۲۳۳۰۴۳۹ واریز گردد.
۲- هنرجو ضروریست که با پرداخت شهریۀ هر ماه تا قبل از آغاز آن ماه برای کلاس ماه بعد خود ثبت‌نام نماید.
۳- شهرية اخذ شدۀ هر ماه فقط تا آخر همان ماه را شامل بوده و در صورت غیبت تمامی جلسات یا حضور در كلاس حتي براي يك جلسه نيز، شهريه به صورت كامل محاسبه خواهد گشت.