نتایج آزمون ها

به اطلاع هنرجویان مدرسۀ آیکیدو می‌رساند نتایج آزمون داخلی تابستانۀ ۱۳۹۷ که از تاریخ ۱۷ تا ۲۲ شهریور در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است:

به اطلاع هنرجویان مدرسۀ آیکیدو می‌رساند نتایج آزمون داخلی بهارۀ ۱۳۹۷ که از تاریخ ۲۹ خرداد تا ۰۳ تیر در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است:

به اطلاع هنرجویان مدرسۀ آیکیدو می‌رساند نتایج آزمون سبکی زمستانۀ ۱۳۹۶ که از تاریخ ۱۷ تا ۲۲ اسفند در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است:

به اطلاع هنرجویان مدرسۀ آیکیدو می‌رساند نتایج آزمون سبکی پاییزۀ ۱۳۹۶ که از تاریخ ۲۳ تا ۲۸ آذر در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است: 

به اطلاع هنرجویان مدرسۀ آیکیدو می‌رساند نتایج آزمون فدراسیونی پاییزۀ ۱۳۹۶ که در تاریخ ۲۲ آذر در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است:

به اطلاع هنرجویان مدرسۀ آیکیدو می‌رساند نتایج آزمون بین‌المللی پاییزۀ ۱۳۹۶ که در تاریخ ۱۰ آذر در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است:

به اطلاع هنرجویان مدرسه آیکیدو می رساند نتایج آزمون تابستانۀ ۱۳۹۶ که از تاریخ ۱۹ تا ۲۳ شهریور در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است: 

به اطلاع هنرجویان مدرسه آی کی دو می رساند نتایج آزمون بهارۀ ۱۳۹۶ که از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ تیر در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است: 

به اطلاع هنرجویان مدرسه آی کی دو می رساند نتایج آزمون زمستانۀ ۱۳٩۵ که از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ اسفند در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است: 

به اطلاع هنرجویان مدرسه آی کی دو می رساند نتایج آزمون پاییزۀ ۱۳٩۵ که از تاریخ 21 تا 24 آذر در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است: 

به اطلاع هنرجویان مدرسه آی کی دو می رساند نتایج آزمون تابستانۀ ۱۳٩۵ که از تاریخ ۱۴ تا ۱٧ شهریور در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است:

به اطلاع هنرجویان مدرسه آی کی دو می رساند نتایج آزمون بهارۀ ۱۳۹5 که از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ خرداد در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است:

به اطلاع هنرجویان مدرسه آی کی دو می رساند نتایج آزمون بهارۀ ۱۳۹۴ که از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ خرداد در محل آکادمی برگزار گردید، به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است:

به اطلاع هنرجویان مدرسه آی کی دو می رساند نتایج آزمون تابستانۀ ۱۳۹۴ که از تاریخ ۱۵ تا ۱۷ شهریور در محل آکادمی برگزار گردید به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است:

به اطلاع هنرجویان مدرسه آیکیدو می رساند نتایج آزمون پاییزۀ ۱۳۹۴ که از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ آذر در محل آکادمی برگزار گردید که به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است:

به اطلاع هنرجویان مدرسه آیکیدو می رساند نتایج آزمون زمستانۀ ۱۳۹۴ که از تاریخ ۱۶ تا ۱۸ اسفند در محل آکادمی برگزار گردید، که به شرح زیر برای هنرجویان قابل مشاهده است:

درباره ی ما

مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو، اولین و تنها مرجع رسمی آیکیدو ی سنتی ایواما (Iwama Aikido) در ایران می‌باشد. این مؤسسه، در سازمان جهانی ایواما آیکیدو ی ژاپن بصورت رسمی ثبت شده است.

آخرین مطالب

خبرنامه

برای اطلاع از جدید ترین اخبار عضو خبرنامه ما شوید !