تقویم برنامه های اسفند ماه ۱۳۹۸

توسط |1398/12/1 15:22:281ام اسفند, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های اسفند ماه ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم برنامه های بهمن ماه ۱۳۹۸

توسط |1398/11/1 15:37:431ام بهمن, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های بهمن ماه ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم برنامه های دی ماه ۱۳۹۸

توسط |1398/10/1 15:48:141ام دی, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های دی ماه ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم برنامه های آذر ماه ۱۳۹۸

توسط |1398/9/1 14:23:371ام آذر, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های آذر ماه ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:              

تقویم برنامه های آبان ماه ۱۳۹۸

توسط |1398/8/1 0:57:481ام آبان, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های آبان ماه ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:              

تقویم برنامه های مهر ماه ۱۳۹۸

توسط |1398/6/28 15:10:3528ام شهریور, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های مهرماه ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:              

تقویم برنامه های شهریور ماه ۱۳۹۸

توسط |1398/6/1 10:57:251ام شهریور, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های شهریور ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:              

تقویم برنامه های مردادماه ۱۳۹۸

توسط |1398/5/1 10:35:361ام مرداد, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های مرداد ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم برنامه های تیر ۱۳۹۸

توسط |1398/4/4 16:33:534ام تیر, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های تیر ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم برنامه های خرداد ۱۳۹۸

توسط |1398/2/31 3:04:2131ام اردیبهشت, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های خرداد ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است: