تقویم برنامه های شهریور ماه ۱۳۹۸

توسط |1398/6/1 10:57:251ام شهریور, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های شهریور ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:              

تقویم برنامه های مردادماه ۱۳۹۸

توسط |1398/5/1 10:35:361ام مرداد, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های مرداد ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم برنامه های تیر ۱۳۹۸

توسط |1398/4/4 16:33:534ام تیر, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های تیر ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم برنامه های خرداد ۱۳۹۸

توسط |1398/2/31 3:04:2131ام اردیبهشت, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های خرداد ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم برنامه های اردیبهشت ۱۳۹۸

توسط |1398/1/31 3:09:3831ام فروردین, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های اردیبهشت ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم برنامه های فروردین ۱۳۹۸

توسط |1398/1/1 3:17:371ام فروردین, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های فروردین ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم برنامه های اسفند ۱۳۹۷

توسط |1397/12/5 1:55:035ام اسفند, 1397|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های اسفند ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم آموزشی بهمن ۱۳۹۷

توسط |1397/11/3 1:59:453ام بهمن, 1397|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های بهمن ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم آموزشی دی ۱۳۹۷

توسط |1397/10/1 2:08:381ام دی, 1397|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های دی ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم آموزشی آذر ۱۳۹۷

توسط |1397/9/12 2:02:5112ام آذر, 1397|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های آذر ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است: