تقویم برنامه های اردیبهشت ۱۳۹۸

توسط |1398/1/31 3:09:3831ام فروردین, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های اردیبهشت ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم برنامه های فروردین ۱۳۹۸

توسط |1398/1/1 3:17:371ام فروردین, 1398|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های فروردین ۱۳۹۸، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم برنامه های اسفند ۱۳۹۷

توسط |1397/12/5 1:55:035ام اسفند, 1397|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های اسفند ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم آموزشی بهمن ۱۳۹۷

توسط |1397/11/3 1:59:453ام بهمن, 1397|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های بهمن ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم آموزشی دی ۱۳۹۷

توسط |1397/10/1 2:08:381ام دی, 1397|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های دی ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم آموزشی آذر ۱۳۹۷

توسط |1397/9/12 2:02:5112ام آذر, 1397|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های آذر ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم آموزشی آبان ۱۳۹۷

توسط |1397/8/1 2:15:081ام آبان, 1397|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های آبان ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم آموزشی مهر۱۳۹۷

توسط |1397/7/1 2:12:241ام مهر, 1397|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های مهر۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم آموزشی شهریور۱۳۹۷

توسط |1397/6/1 2:18:181ام شهریور, 1397|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های شهریور ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است:

تقویم آموزشی مرداد ۱۳۹۷

توسط |1397/5/1 2:23:041ام مرداد, 1397|دسته‌ها: تقویم آموزشی|

به اطلاع هنرجویان، مربیان و مسؤولان سازمان بین‌المللی ایواما آیکیدو و موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند که تقویم برنامه های مرداد ۱۳۹۷، به شرح زیر برای قابل مشاهده است: