گردهمایی ها

روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو و سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران، شاهد گردهمایی زمستانهٔ خود در بخش بانوان خود بود.
این گردهمایی که در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار می‌گشت، پس از ورود استاد شیوا حقیان‌فر به سالن در ساعت ۱۶:۳۰ آغاز گردید.

 

به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو می‌رساند، گردهمایی زمستانه جهت رفع اشکال پیش از آزمون در بخش آقایان با حضور استاد محمد عربسرخی، تنها نماینده و مرجع سازمان بین‌المللی «ایواما شینشین آیکی شورِن کای» و بنیان‌گذار و رئیس «آیکیدو ی سنتی ایواما» در ایران و در بخش بانوان با حضور استاد شیوا حقیان‌فر، مسؤول کمیتهٔ بانوان در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار خواهد گردید و روز چهارشنبه، پس از گردهمایی آقایان نیز مهمانی مدرسۀ آیکیدو در همان مکان برقرار خواهد بود.

 

جزئیات این برنامه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

گردهمایی بهاره سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو در بخش بانوان در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰3/20از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰ برنامه‌ریزی گردیده بود. از ساعتی قبل از زمان شروع مراسم هنرجویان ثبت نام نموده، در مکان برگزاری آن حضور پیدا کرده و به نظافت و آماده سازی محل تمرین و نرمش و گرم‌ کردن پرداختند.

 

گردهمایی پاییزهٔ سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو در بخش آقایان که برای روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۰۰ برنامه‌ریزی گردیده بود با حضور استاد محمد عربسرخی، تنها نماینده و مرجع سازمان بین‌المللی «ایواما شینشین آیکی شورِن کای» و بنیان‌گذار و رئیس «آیکیدوی سنتی ایواما» در ایران رأس ساعت مقرر آغاز گردید. گفتنی‌است، ساعتی قبل از ورود استاد عرب‌سرخی و شروع مراسم، هنرجویان ثبت‌نام‌نموده، در مکان برگزاری گردهمایی حضور پیدا کرده و به نظافت، آماده سازی محل تمرین و گرم‌ کردن خود پرداخته بودند.

به اطلاع کلیۀ اعضای سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو می‌رساند، گردهمایی پاییزه جهت رفع اشکال پیش از آزمون در بخش آقایان با حضور استاد محمد عربسرخی، تنها نماینده و مرجع سازمان بین‌المللی «ایواما شینشین آیکی شورِن کای» و بنیان‌گذار و رئیس «آیکیدو ی سنتی ایواما» در ایران و در بخش بانوان با حضور استاد شیوا حقیان‌فر، مسؤول کمیتهٔ بانوان در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار خواهد گردید و روز چهارشنبه، پس از گردهمایی آقایان نیز مهمانی مدرسۀ آیکیدو در همان مکان برقرار خواهد بود.

 

جزئیات این برنامه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

 

گردهمایی تابستانه سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو در بخش آقایان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ برنامه‌ریزی گردیده بود. از ساعتی قبل از زمان شروع مراسم هنرجویان ثبت نام نموده، در مکان برگزاری آن حضور پیدا کرده و به نظافت و آماده سازی محل تمرین و نرمش و گرم‌ کردن پرداختند.

 

گردهمایی تابستانه سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو در بخش بانوان در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰ برنامه‌ریزی گردیده بود. از ساعتی قبل از زمان شروع مراسم هنرجویان ثبت نام نموده، در مکان برگزاری آن حضور پیدا کرده و به نظافت و آماده سازی محل تمرین و نرمش و گرم‌ کردن پرداختند.

به اطلاع کلیۀ اعضای مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند، گردهمایی بهاره جهت رفع اشکال پیش از آزمون در دو بخش آقایان و بانوان در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برقرار خواهد بود و روز شنبه پس از گردهمایی آقایان نیز مهمانی مدرسۀ آیکیدو در همان مکان برگزار خواهد گردید.

 

جزئیات این برنامه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

 

 

گردهمایی بهاره سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو در بخش آقایان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ برنامه‌ریزی گردیده بود. از ساعتی قبل از زمان شروع مراسم هنرجویان ثبت نام نموده، در مکان برگزاری آن حضور پیدا کرده و به نظافت و آماده سازی محل تمرین و نرمش و گرم‌ کردن پرداختند.

به اطلاع کلیۀ اعضای مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند، گردهمایی بهاره جهت رفع اشکال پیش از آزمون در دو بخش آقایان و بانوان در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برقرار خواهد بود و روز شنبه پس از گردهمایی آقایان نیز مهمانی مدرسۀ آیکیدو در همان مکان برگزار خواهد گردید.

مطابق با برنامهٔ از پیش اعلام شده، گردهمایی زمستانهٔ سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو و مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو در بخش آقایان جهت رفع اشکال پیش از آزمون در روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۰۰ برگزار گشت. هنرجویان ثبت نام نموده که از یک ساعت قبل از زمان شروع مراسم در محل برگزاری آن یعنی آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو حضور پیدا کرده بودند به نظافت و آماده‌سازی محل تمرین و گرم کردن پرداختند.

طبق برنامهٔ از پیش اعلام شده، گردهمایی زمستانهٔ بخش بانوان مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو و سازمان بین‌المللی ایواما شینشین آیکیدو در ایران، روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گردید.
این گردهمایی پس از ورود استاد مرسدهٔ تهامی و شروع کلاس به صورت رسمی، ‌با نظارت استاد محمد عربسرخی در ساعت ۱۶:۳۰ آغاز گشت.

به اطلاع کلیۀ اعضای مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند، گردهمایی زمستانه جهت رفع اشکال پیش از آزمون در دو بخش آقایان و بانوان در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برقرار خواهد بود و روز چهارشنبه پس از گردهمایی آقایان نیز مهمانی مدرسۀ آیکیدو در همان مکان برگزار خواهد گردید.

طبق اعلام قبلی، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ گردهمایی و استاژ رفع اشکال آزمون پاییزهٔ آقایان در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گشت و در امتداد آن برنامهٔ مهمانی و صرف شام در همان محل تا ساعت ۲۳ برقرار بود.

گردهمایی و کلاس ویژهٔ رفع اشکال پاییزهٔ ۱۳۹۶ در بخش بانوان، روز یکشنبه ۱۹ آذر در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گشت.

به اطلاع کلیۀ اعضای مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند، گردهمایی پاییزه جهت رفع اشکال پیش از آزمون در دو بخش آقایان و بانوان در آکادمی برقرار خواهد بود و روز دوشنبه پس از گردهمایی آقایان نیز مهمانی مدرسۀ آیکیدو در همان مکان برگزار خواهد گردید.

گردهمایی و کلاس ویژهٔ رفع اشکال تابستانهٔ ۱۳۹۶ در بخش آقایان روز چهارشنبه پانزدهم شهریورماه در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گردید. هنرجویانی که ثبت نام نموده بودند از یک ساعت قبل‌تر، یعنی ساعت ۱۷ در محل آکادمی حضور پیدا کرده بودند که پس از تعویض لباس و آماده‌سازی محل تمرین به نرمش و گرم‌کردن پرداختند.

گردهمایی و‌ کلاس ویژۀ رفع اشکال تابستان ۱۳۹۶ در بخش بانوان، روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گشت.

به اطلاع کلیۀ اعضای مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند، گردهمایی تابستانه جهت رفع اشکال پیش از آزمون در دو بخش آقایان و بانوان در آکادمی برقرار خواهد بود و روز چهارشنبه پس از گردهمایی آقایان نیز مهمانی مدرسۀ آیکیدو در همان مکان برگزار خواهد گردید.

گردهمایی و کلاس ویژهٔ رفع اشکال بهار ۱۳۹۶ در بخش بانوان، روز سه‌شنبه ۳۰ خردادماه در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گشت.

گردهمایی و کلاس ویژهٔ رفع اشکال بهارهٔ ۱۳۹۶ در بخش آقایان که مصادف با ماه مبارک رمضان شده بود، روز چهارشنبه سی و یکم خردادماه برابر با بیست و ششم رمضان المبارک در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گردید. هنرجویانی که ثبت نام نموده بودند از نیم ساعت قبل‌تر، یعنی ساعت ۱۷ در محل آکادمی حضور پیدا کرده بودند که پس از تعویض لباس و آماده‌سازی محل تمرین به نرمش و گرم‌کردن پرداختند.


به اطلاع کلیۀ اعضای مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند، گردهمایی بهاره جهت رفع اشکال پیش از آزمون در دو بخش آقایان و بانوان در آکادمی برقرار خواهد بود و روز چهارشنبه پس از گردهمایی آقایان نیز مهمانی مدرسۀ آیکیدو در همان مکان برگزار خواهد گردید.


جزئیات این برنامه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

بخش اول ویژۀ بانوان:
در روز سه‌شنبه ۱۳۹۶/۳/۳۰ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰
زمان‌بندی:
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵ تمرین فنون با سلاح
ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۰۰ استراحت
ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۱۵ تمرین فنون بدون سلاح
ساعت ۱۹:۱۵ تا ۱۹:۳۰ عکس‌برداری و نظافت
توجه: بانوان محترم می‌توانند در برنامهٔ مهمانی به‌صورت مشترک با آقایان شرکت نمایند.

بخش دوم ویژۀ آقایان:
در روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۳/۳۱ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۰۰
زمان‌بندی:
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۴۵ تمرین فنون با سلاح
ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۰۰ استراحت
ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۱۵ تمرین فنون بدون سلاح
ساعت ۲۰:۱۵ تا ۲۰:۳۰ عکس‌برداری و نظافت
ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ مهمانی

تذکر: جهت شرکت در گردهمایی، کلیۀ هنرجویان می‌بایست قبل از شروع برنامه، با لباس، آرم، سلاح، ساک، کارت عضویت، شناسنامۀ مؤسسه، کارت بیمه و وسایل مورد نیاز دیگر برای تمرین در آکادمی حضور به‌هم رسانند. ضروریست مربیان و ارشدها درصورت تمایل هر فرد برای شرکت در گردهمایی، مبلغ ۲۰۰هزار ریال به‌صورت نقدی دریافت کرده و به‌همراه لیست آن تا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ به مسؤول کمیتۀ فنی تحویل دهند.

گردهمایی و کلاس ویژهٔ رفع اشکال بهار ۱۳۹۵ در بخش بانوان، روز سه‌شنبه هجدهم خردادماه در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گشت. هنرجویان ثبت نام نموده، از نیم ساعت قبل از شروع کلاس یعنی ساعت ۱۷ در محل آکادمی حضور پیدا کرده و پس از تعویض لباس و آماده‌سازی کلاس، به نرمش و گرم‌کردن پرداختند.

گردهمایی و کلاس ویژهٔ رفع اشکال زمستان ۱۳۹۵ در بخش آقایان، روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گردید. هنرجویانی که ثبت نام نموده بودند، نیم ساعت قبل از ساعت اعلامی شروع گردهمایی‌، یعنی ساعت ۱۷ در محل آکادمی حضور پیدا کرده بودند. شرکت‌کنندگان پس از تعویض لباس و آماده‌سازی محل تمرین به نرمش و گرم‌کردن پرداختند تا اینکه گردهمایی به صورت رسمی در ساعت ۱۷:۳۰ با اجرای مراسم آغازین کلاس توسط استاد محمد عرب‌سرخی شروع گشت.

گردهمایی و کلاس ویژهٔ رفع اشکال بهارهٔ ۱۳۹۵ در بخش آقایان، روز چهارشنبه ۱۹خردادماه در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار گردید. هنرجویانی که ثبت نام نموده بودند از نیم ساعت قبل از شروع مراسم یعنی ۱۷:۳۰ در محل آکادمی حضور پیدا کرده و پس از تعویض لباس و آماده‌سازی کلاس، به نرمش و گرم‌کردن پرداختند. گردهمایی به صورت رسمی و با ورود استاد محمد عرب‌سرخی به کلاس در ساعت ۱۸ آغاز گشت.

با توجه به برنامهٔ از پیش اعلام شده، گردهمایی ویژهٔ بانوان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ با حضور استاد محمد عرب‌سرخی در آکادمی مدرسهٔ آیکیدو برقرار بود.

به اطلاع کلیۀ اعضای مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می‌رساند، گردهمایی زمستانه جهت رفع اشکال پیش از آزمون در دو بخش آقایان و بانوان در آکادمی برقرار خواهد بود و روز دوشنبه پس از گردهمایی آقایان نیز مهمانی مدرسۀ آیکیدو در همان مکان برگزار خواهد گردید.

از آنجا که برنامه‌ریزی گردهمایی پاییزهٔ مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو به گونه‌ای بود که می‌بایست در روز گردهمایی، یعنی پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۸ هنرجویان ۳۰دقیقه زودتر از ساعت ۱۷:۳۰ که زمان اعلام شده برای آغاز برنامه بود در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو حضور پیدا می‌نمودند و همچنین می‌بایست برخی ملزومات را نیز به‌همراه می‌آوردند؛ استاد عرب‌سرخی در بدو ورود خود پس از آنکه برخی موارد انجام نشده و عدم دقت بالا و لازم مسؤولان و همچنین نداشتن نظم دقیق برخی هنرجویان را مشاهد نمود، مراسم آغازین گردهمایی را برگزار کرده و سپس بلافاصله فقط پس از چند دقیقه زمان و اجرای چند ضربهٔ پایهٔ شمشیر (ایچی نو سوبوری) گردهمایی را به پایان رساند و مراسم پایان‌بخش آن را اجرا نمود و از مراسم گردهمایی خارج گردید. با این کار وی ناراحتی خود را نسبت به عدم مسؤولیت پذیری مسؤولان و بی‌توجهی هنرجویان به انظباط و اولین آموزه‌های سبک سنتی ایواما آیکیدو نشان داد و همگان را در تفکر و تأسف گذاشت.

شاید بتوان گفت که وی با این عمل مجدداً آموزه‌های مقدماتی و پایه‌ای این سبک اصیل و سنتی را گوش‌زد کرد و آن چیزی نبود جز: نظم، مسؤلیت‌پذیری، وقت‌شناسی و... .

با توجه به رعایت ننمودن نظم، بی‌توجهی در شرکت درست و مؤثر در گردهمایی‌ها و زیاد بودن تعداد غیبت‌های کلاسی برخی هنرجویان، گردهمایی این دورهٔ بانوان که می‌بایست روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶برگزار می‌شد، ملقا گردید.

 به اطلاع کلیۀ اعضای مدرسۀ  آیکیدو می‌رساند، گردهمایی پاییزه جهت رفع اشکال پیش از آزمون در دو بخش آقایان و بانوان در آکادمی برقرار خواهد بود و روز پنجشنبه پس از گردهمایی آقایان نیز مهمانی مدرسۀ آیکیدو در همان مکان برگزار خواهد گردید.

جزئیات این برنامه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

گردهمایی و کلاس ویژهٔ رفع اشکال تابستانۀ ۱۳۹۵ در بخش آقایان...

باتوجه به برنامه از پیش اعلام شده، گردهمایی ویژهٔ بانوان ...

به اطلاع کلیهٔ اعضای مدرسهٔ آیکیدو می‌رساند، گردهمایی تابستانه جهت رفع اشکال پیش از آزمون در دو بخش آقایان و بانوان در آکادمی برقرار خواهد بود و روز شنبه پس از گردهمایی آقایان نیز مهمانی مدرسهٔ آیکیدو در همان مکان برگزار خواهد گردید. جزئیات این برنامه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

گزارش گردهمایی ماه مبارک رمضان

به اطلاع اعضای موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می رساند، گردهمایی بهارۀ جهت رفع اشکال پیش از آزمون ...

گردهمایی زمستانۀ ۱۳۹۴ در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ در آکادمی مدرسه آیکیدو برگزار گردید.

گردهمایی زمستانۀ ۱۳۹۴ ویژه بانوان در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ با حضور بانوان هنرجو و ...

به اطلاع اعضای موسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو می رساند، گردهمایی زمستانه جهت ...

گردهمایی پاییز ۱۳۹۴ در تاریخ ۲۳ آذر و از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ برگزار گردید.

به اطلاع کلیۀ اعضای مدرسۀ آیکیدو می رساند، گردهمایی پاییزه جهت رفع اشکال پیش از آزمون در دو بخش آقایان و بانوان در آکادمی برقرار خواهد بود و ...

مراسم افتتاحیۀ کلاس آیکیدو در مجموعۀ فرهنگی ورزشی میلاد(انرژی اتمی تهران)

به اطلاع اعضای محترم مدرسۀ آیکیدو می رساند افتتاحیۀ کلاس جدید آیکیدو در مجموعۀ فرهنگی ورزشی میلاد

گردهمایی تابستان ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱ شهریور و از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ برگزار گردید.

به اطلاع کلیه اعضای مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسه آی کی دو می رساند گردهمایی تابستانۀ مؤسسه جهت رفع اشکال پیش از آزمون تابستانه، در محل آکادمی و در دو بخش برگزار خواهد گشت:

به اطلاع اعضای محترم می رساند مراسم افتتاحیۀ کلاس آی کی دو در مجموعۀ فرهنگی ورزشی ناشنوایان...

گردهمایی ماه مبارک رمضان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰ برگزار گردید.

به اطلاع کلیۀ اعضاء می رساند گردهمایی ماه مبارک رمضان در تاریخ ۹۴/۰۴/۲۰ از ساعت ۱۸ تا اذان مغرب برگزار خواهد گشت.

گردهمایی بهارۀ ۱۳۹۴ مطابق برنامۀ از پیش تعیین شده در تاریخ ۱۱ خرداد و در ساعت ۱۸:۳۰ آغاز گردید.

به اطلاع هنرجویان محترم می رساند گردهمایی بانوان مطابق برنامه از پیش تعیین شده

به اطلاع کلیه اعضای مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسه آی کی دو می رساند گردهمایی بهاره مؤسسه جهت رفع اشکال پیش از آزمون بهاره، در محل آکادمی و در دو بخش برگزار خواهد گشت:

درباره ی ما

مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو، اولین و تنها مرجع رسمی آیکیدو ی سنتی ایواما (Iwama Aikido) در ایران می‌باشد. این مؤسسه، در سازمان جهانی ایواما آیکیدو ی ژاپن بصورت رسمی ثبت شده است.

آخرین مطالب

خبرنامه

برای اطلاع از جدید ترین اخبار عضو خبرنامه ما شوید !