سازمان بین المللی ایواما شینشین آیکیدو و موسسه فرهنگی ورزشی مدرسه آیکیدو در نظر دارد

به مناسبت ضایعه درگذشت استاد برجسته و گرانقدر آیکیدو، شیهان آلساندرو تیتارلی دارنده دان۸ استاد ارشد و نماینده ویژه سازمان بین المللی ایواما شینشین آِیکی شورن کای، مراسمی به جهت یادبود و بزرگداشت آن استاد گرانقدر در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ از ساعت ۱۹ تا ۲۱ برگزار نماید. لذا اعضا و هنرجویان به همراه لباس تمرین قبل از زمان شروع آن در محل آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو حاضر شوند.