شنبه, 05 فروردين 1396 18:33

بهتر است ﻭﻳﺘﺎﻣﻴن‌ها ﻭ مکمل‌هاﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ خورده شوند؟

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

۱- ﻛﻠﺴﻴﻢ:

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ مکمل‌هاﻯ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺷب‌ها اﺳﺖ! ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺻﻮﺭﺕ می‌گیرد ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ میﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻛﻠﺴﻴﻢ به همراه ﺷﻴﺮ در ﺟﺬﺏ ﻛﻠﺴﻴﻢ بسیار مفید است. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺮ، ﺷب‌ها ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻗﺮﺹ ﮐﻠﺴﯿﻢ را ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧکنید.
ﭼﻮﻥ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﺎﺣﺪﻭﺩﻯ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻫﻢ ﺍﻳﺠﺎﺩ می‌کند ﺑﻬﺘﺮ است که آن را ﺑﺎ ﺁﺏ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ بخورید.

۲- ﺁﻫﻦ:
ﺁﻫﻦ ﺭا ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﺎ ٢ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺍﺻﻮلاً ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻫﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺪهٔ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﺼﺮف آن است! ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮلاً ﺍین ﻜﺎﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ، ﭼﻮﻥ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ ﻣﺸﻜﻼت گوﺍﺭﺷﻰ زیادی ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ می‌کند، ﻭ در ﻧﻬﺎیت ﻓﺮﺩ را ﻣﺠﺒﻮﺭ می‌سازد تا ﺁﻫﻦ ﺭا ﺑﺎ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭد.
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺷﻴﺮ، ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ، ﻧﺎﻥ، ﭼﺎﻯ، ﻓﻴﺒﺮ ﻭ ﻗﺮﺹ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﻨﻴﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻤﮕﻰ ﺟﺬﺏ آﻫﻦ ﺭﺍﻛﺎﻫﺶ می‌دهند.
۳- ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ C:
در مورد این ویتامین لازم است که ﺩﻭ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺭا ﺩﻗﺖ نمایید، اول اینکه ﺍﻳﻦ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ، ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻭﯾﺘﺎمین‌ها ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ می‌ماﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ کلیه‌ها ﺩﻓﻊ می‌شود ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ مطلوب‌تر، بهتر ﺍﺳﺖ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C را ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻭﻋﺪهٔ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ کنید.
ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺼﺮﻑ نمایید، ﭼﻮﻥ ﻣﺎﺩه‌اﯼ ﻣﺤﺮﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ خوابیدن راحت شما ﺭﺍ دچار اختلال می‌کند.
۴- ویتامین‌های گروه B:
کلیهٔ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ‌های ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ (B1 تا B12) ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺑﻨﺪ، ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ است ﻫﻤﺮﺍﻩ با ﻏﺬﺍ ﺧﺼﻮصاً ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻴﻮﻩ‌ها ﻭ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﺧﻮﺭده شوند.
۵- ﺭﻭﻯ (ﺯﻳﻨﻚ):
روی به تازگی ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ است ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺰﺵ ﻣﻮ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪﻥ ﻛﻤﻚ می‌کند.
می‌بایست ﻗﺮﺹ آن ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻌﺪهٔ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺨﻮﺭﻳﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ مصرف می‌کنید، لازم است ٦ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺭﻭی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد، زیرا در همدیگر ایجاد اختلال می‌کنند. همچنین ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺭﻭﻯ می‌بایست ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ٢ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد.
۶- ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E:
بهترین ﺭﻭﺵ ﻣﺼﺮﻑ این ویتامین، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻏﺬﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﻳﻚ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﭼﺮﺑﻰ ﺍﺳﺖ. قرص‌هاﻯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﺠﺎ ﻗﻮﺭﺕ ﺑﺪﻫﻴﺪ! ﻧﺼﻒ ﻛﺮﺩﻥ، ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﺎ ﺟﻮﻳﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺹ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ.

خواندن 896 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 05 فروردين 1396 18:44
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ی ما

مؤسسۀ فرهنگی ورزشی مدرسۀ آیکیدو، اولین و تنها مرجع رسمی آیکیدو ی سنتی ایواما (Iwama Aikido) در ایران می‌باشد. این مؤسسه، در سازمان جهانی ایواما آیکیدو ی ژاپن بصورت رسمی ثبت شده است.

آخرین مطالب

خبرنامه

برای اطلاع از جدید ترین اخبار عضو خبرنامه ما شوید !